ข้อตกลง และเงื่อนไขสำหรับพนักงานขับ (โดย บริษัท สกู๊ตตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด)

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับพนักงานขับฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง ท่าน ( ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “พนักงานขับ” หรือ “ผู้ให้บริการ” หรือ “พี่คนขับ” ) และบริษัท สกู๊ตตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “สกู๊ตตาร์“ หรือ "บริษัทฯ")

แอปพลิเคชันในการทำงานของพนักงานขับ (ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “แอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดรเวอร์”)


สำหรับพนักงานขับที่ใช้แอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดรเวอร์ การลงทะเบียนและยินยอมที่จะร่วมงานกับสกู๊ตตาร์นั้น ถือว่าพนักงานขับยอมรับที่จะทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสกู๊ตตาร์ตามที่ระบุไว้นี้ ทั้งในเรื่องของทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และยอมรับว่าพนักงานขับจะรับผิดในการกระทำต่าง ๆ ตามกฎหมาย


หากพนักงานขับไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ พนักงานขับจะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมงานกับสกู๊ตตาร์และไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดรเวอร์นี้เพื่อหาผลประโยชน์ได้


สกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อสกู๊ตตาร์ ได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนแอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดรเวอร์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานเป็นประจำสำหรับการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ


หากพนักงานขับใช้งานแอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดรเวอร์ต่อไปนี้หลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในการใช้งาน ถือว่าพนักงานขับยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบสิ่งของในบรรจุภัณฑ์และการปฏิเสธไม่รับบรรจุภัณฑ์

 • บรรจุภัณฑ์ในที่นี้หมายถึง กล่องพัสดุ หรือหีบห่อ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ห่อไว้ มีการปิดผนึก และไม่อนุญาตให้เปิด ซึ่งลูกค้าได้ฝากให้สกู๊ตตาร์ดำเนินการ รับ/ส่ง ให้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่พนักงานขับจะไม่มีสิทธิใด ๆ ในการเปิดหีบห่อหรือทำลายบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากสกู๊ตตาร์หรือลูกค้า ในกรณีที่ตรวจพบว่าพนักงานขับได้ทำการดังกล่าวสกู๊ตตาร์จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
 • พนักงานขับสามารถตรวจสอบสินค้าได้ด้วยการสอบถามจากลูกค้าเท่านั้น หากสงสัยหรือพบว่าเป็นวัตถุอันตราย สิ่งผิดกฎหมาย ของมีค่า เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น ยาเสพติด วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุที่ไม่ปลอดภัย วัตถุไวไฟ สารผิดกฎหมาย สัตว์ ชิ้นส่วนมนุษย์ ชิ้นส่วนสัตว์ป่าสงวน พืชอันตราย ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์ วัตถุลามก สินค้าปลอมแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ของมีค่า เงินสด ทองคำ ตราสาร อัญมณี บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด หรือบัตรอื่นใดในทำนองเดียวกันซึ่งมีการเปิดใช้งานแล้ว พนักงานขับอาจตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินการใดๆ ที่มีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกัน ดังนั้นพนักงานขับจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันทีเพื่อตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกคำสั่งงานต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตัวพนักงานขับเองด้วย
 • พนักงานขับสามารถปฏิเสธไม่รับบรรจุภัณฑ์ได้ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์นั้นๆ ขัดแย้งกับข้อกำหนดของสกู๊ตตาร์ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทางของพนักงานขับ โดยพนักงานขับสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอยกเลิกงานออกจากระบบ
 • ข้อกำหนดของสกู๊ตตาร์เกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยเป็นดังต่อไปนี้
 • รถจักรยานยนต์ จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 50 x 50 x 70 เซนติเมตร
 • รถยนต์ 4ประตู จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 100 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 100 x 90 x 70 เซนติเมตร
 • รถยนต์ 5 ประตู จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 200 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 110 x 110 x 80 เซนติเมตร
 • รถยนต์ SUV จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 160 x 130 x 80 เซนติเมตร
 • รถกระบะ จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 170 x 170 x 90 เซนติเมตร
 • รถกระบะติดโครงเหล็กสูง จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 170 x 170 x 210 เซนติเมตร
 • รถกระบะตู้ทึบ จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูงไม่เกิน 170 x 170 x 170 เซนติเมตร
 • รถกระบะห้องเย็น จะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูงไม่เกิน 170 x 210 x 140 เซนติเมตร
 • ระหว่างการขนส่ง พนักงานขับ จะต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ความแน่นหนา ความปลอดภัย ดูแลรักษาสินค้าหรือสิ่งของที่ลูกค้า ให้ขนส่งตามมาตรฐานการขนส่งอย่างดีที่สุด และ ระวังไม่ให้เกิดการสูญหาย เสียหาย ถูกทำลาย หรือ เสื่อมสภาพ และจะไม่ให้บุคคลอื่น นำสินค้าหรือสิ่งของนั้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้ใช้บริการ
 • ในกรณีของงานขนส่งพัสดุ หากลูกค้าผู้ใช้บริการไม่ได้ระบุขนาดและจำนวนมา พนักงานขับต้องติดต่อสอบถามลูกค้าผู้ใช้บริการเพื่อให้ทราบขนาดของสิ่งของก่อนรับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากเข้าไปแล้วพาหนะของพนักงานขับไม่สามารถขนของได้ ทางสกู๊ตตาร์จะไม่ทำการจ่ายเงินชดเชยให้
 • หากพนักงานขับพบว่าบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อใดๆ นั้น มีการห่อหรือปิดผนึกไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้สิ่งของที่อยู่ภายในได้รับความเสียหายหรือหลุดออกมาภายนอกได้ระหว่างทาง พนักงานขับสามารถแจ้งลูกค้าให้ทำการห่อและปิดผนึกใหม่ให้สมบูรณ์ได้ทันที หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม พนักงานขับสามารถขอยกเลิกงานนั้นๆ ได้ด้วยการติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ทันที

มาตรฐานการติดตั้งกล่องใส่พัสดุ และอาหารตามที่กฎหมายระบุไว้

 • ในกรณีของการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ พนักงานขับต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งกล่องใส่พัสดุและอาหารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมด อาทิ
 • ติดตั้งด้านท้าย ในการติดตั้งต้องยึดตรึงมั่นคงแข็งแรง อยู่ในแนวสมมาตรตามแนวกึ่งกลางของตัวรถ
 • ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 60 เซนติเมตร ซึ่งจะยื่นเกินส่วนท้ายสุดของรถได้ไม่เกิน 30 เซนติเมตร ส่วนความสูงต้องไม่เกิน 70 เซนติเมตร
 • หากเป็นกล่องติดตั้งด้านข้าง ความกว้างจากขอบซ้ายถึงขอบขวาต้องไม่เกิน 90 เซนติเมตร กรณีรถที่มีความกว้างเกิน 90 เซนติเมตร ให้มีความกว้างสูงสุดได้ไม่เกิน 110 เซนติเมตร
 • ไม่บดบังทัศนวิสัย ไม่บดบังการให้แสงสว่างของอุปกรณ์ส่องสว่างและแสงสัญญาณใดๆ ของรถ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการขับขี่อย่างปลอดภัย
 • กฎหมายการติดตั้งกล่องพัสดุ และอาหารสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

มาตรฐานการบรรทุกสิ่งของตามที่กฎหมายระบุไว้

 • การบรรทุก ด้านหน้าจะต้องไม่ยื่นเกินหม้อน้ำ หรือกันชน ส่วนด้านหลังยื่นได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
 • หากบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ในเวลากลางวันจะต้องติดธงสีแดงเรืองแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. ไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุก หากเป็นเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ก็ต้องติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นชัดเจนได้ในระยะ 150 ม.
 • นอกจากนี้ต้องมีการจัดให้มีการป้องกันของที่ขนย้าย ไม่ให้ตกหล่น หรือรั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือ ปลิวไปจากรถ จนก่อให้เกิดความเสียหายได้
 • ห้ามบรรทุกแบบเปิดกระบะท้ายดีที่สุดเพื่อความปลอดภัย
 • ห้ามมิให้ทําการขนสุราตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขนสุรา จากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือกรณีขนสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงาน ศุลกากร หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทําการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา
 • หากเจ้าของรถดัดแปลงตัวรถกระบะ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากรายการที่จดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น ติดตะแกรงเหล็กเสริมรั้วกระบะข้าง ติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคา ต้องนำเข้าตรวจสภาพ แล้วแจ้งแก้ไข ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนก่อนนำรถไปใช้งานเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีความแข็งแรงปลอดภัยหรือไม่
 • ไม่ส่งของ หรือกระทำใดๆที่ผิดกฎหมาย
 • กฎหมายการบรรทุกสิ่งของสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

สัญญาการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และค่าตอบแทน

 • เมื่อพนักงานขับตอบรับงานแต่ละงาน ผ่านแอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดร์เวอร์ ให้ถือเป็นการทำสัญญาการให้และรับบริการระหว่างพนักงานขับ (พนักงานขับ) กับผู้ใช้งานเจ้าของงานนั้น ๆ ทันที ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง สกู๊ตตาร์และพนักงานขับมิได้เป็นความสัมพันธ์ในฐานะ นายจ้าง ลูกจ้าง ตัวกลาง ตัวแทน แต่อย่างใด
 • สกู๊ตตาร์มิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนผู้ใช้งานหรือพนักงานขับรายใดทั้งสิ้น และมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับ
 • พนักงานขับจะได้รับค่าบริการขนส่งตามที่ระบุและแจ้งให้พนักงานขับทราบก่อนรับงานบนแอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดร์เวอร์ โดยค่าบริการขนส่งนี้ หมายถึง จำนวนเงินตามที่ได้กำหนดสำหรับเป็นค่าตอบแทนในสัญญาระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับ โดยเป็นค่าตอบแทนการให้บริการต่างๆ ซึ่งทำโดยพนักงานขับ เช่น การขนส่งสิ่งของ การช่วยเดินเอกสาร ฯลฯ ทั้งนี้ ค่าบริการขนส่งนี้เป็นของพนักงานขับตามสัญญาระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับ สกู๊ตตาร์ไม่มีสิทธิในค่าบริการนี้หากแต่อาจเป็นผู้ส่งต่อค่าบริการนี้ให้กับพนักงานขับเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกชำระเงินด้วยเงินสดหรือพร้อมเพย์ ผู้ใช้งาน (หรือตัวแทนของผู้ใช้งาน) จะต้องชำระค่าบริการรวม (รวมค่าบริการขนส่งสำหรับพนักงานขับ และ ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์) เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบพร้อมเพย์ แก่พนักงานขับโดยทันที เมื่อพนักงานขับไปถึงสถานที่ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ให้เป็นสถานที่ชำระเงิน ทั้งนี้สกู๊ตตาร์จะเรียกเก็บค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์จากพนักงานขับสำหรับกรณีนี้ โดยการหักเงินฝากที่พนักงานขับได้เลือกที่จะฝากไว้กับสกู๊ตตาร์
 • โดยค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ หมายถึง จำนวนเงินที่สกู๊ตตาร์กำหนดให้เป็นค่าตอบแทนสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดการเรียกใช้ และ/หรือ การให้บริการต่าง ๆ ซึ่งทำโดยพนักงานขับ เช่น การขนส่งสิ่งของ การช่วยเดินเอกสาร ฯลฯ ทั้งนี้จะกำหนดเป็นสัดส่วนของค่าบริการรวม
 • ในกรณีชำระด้วยระบบชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด สกู๊ตตาร์จะดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากผู้ใช้งาน และทำการส่งต่อให้กับพนักงานขับ โดยจะโอนเงินให้เป็นงวดตามที่สกู๊ตตาร์กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการชำระเงินนี้พนักงานขับยินยอมให้สกู๊ตตาร์หักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อจำกัดสิทธิของพนักงานขับ

 • ห้ามมิให้ ส่งต่อ หรือขายต่อ บัญชี รหัสผ่าน ให้แก่ผู้อื่น
 • พนักงานขับจะต้องใช้รถตามประเภทที่สมัครมาเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนรถแต่ประเภทเดิมจะต้องแจ้งกับสกู๊ตตาร์ทางทุกครั้ง
 • ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ห้ามมิให้พนักงานขับตอบรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้บริการแทนพนักงานขับรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด และห้ามมิให้พนักงานขับส่งต่องานขนส่งสินค้าที่ตนได้ตกลงรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแล้วให้กับพนักงานขับรายอื่นหรือบุคคลอื่นใด
 • ห้ามมิให้พนักงานขับให้บริการหรือรับงานใด ๆ จากบุคคลอื่น หรือตกลงยอมรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าให้กับผู้ใช้บริการซึ่งพนักงานขับได้ตกลงรับให้บริการแล้ว
 • ห้ามมิให้พนักงานขับกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของสกู๊ตตาร์ หรือซอฟต์แวร์ ในการกระทำ ก่อให้เกิด ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุน การใด ๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด รวมถึงการการติดตาม สะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด
 • ห้ามมิให้พนักงานขับกระทำการใด ๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของสกู๊ตตาร์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณา ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น
 • พนักงานขับจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการของสกู๊ตตาร์ หรือซอฟต์แวร์ หรือเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์
 • พนักงานขับจะต้องไม่พยายามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อธุรกิจของสกู๊ตตาร์ เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการของสกู๊ตตาร์หรือซอฟต์แวร์โดยการติดต่อผู้ใช้บริการโดยตรง หรือทำให้ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของสกู๊ตตาร์หรือซอฟต์แวร์ สกู๊ตตาร์สงวนสิทธิ์ในอันที่ทำการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อธุรกิจของสกู๊ตตาร์
 • พนักงานขับจะไม่ใช้หรือจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการ หรือ ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น เพื่อกระทำการนอกเหนือจากการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบของ สกู๊ตตาร์
 • พนักงานขับจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการของสกู๊ตตาร์ หรือซอฟต์แวร์ อันรวมถึงการใช้บริการของสกู๊ตตาร์หรือซอฟต์แวร์ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • พนักงานขับจะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการ ในสื่อทุกชนิด

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานขับ

 • พนักงานขับยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่สกู๊ตตาร์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ จะต้องแจ้งให้สกู๊ตตาร์ให้รับทราบทันที เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน ใบขับขี่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ข้อมูลเลขบัญชี ทะเบียนรถ และเอกสารอื่น ๆ
 • พนักงานขับยินยอมให้สกู๊ตตาร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ รูปถ่าย และหมายเลขทะเบียนรถ) และยินยอมให้นำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของสกู๊ตตาร์ นอกจากนี้พนักงานขับตกลงยินยอมให้สิทธิแก่สกู๊ตตาร์ในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของสกู๊ตตาร์ตามที่จำเป็น
 • พนักงานขับตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานขับนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสกู๊ตตาร์ (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะ ๆ บนเว็บไซต์ของสกู๊ตตาร์ พนักงานขับยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • พนักงานขับยินยอมให้สกู๊ตตาร์นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน เพื่อให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการต่างๆ ตามกฎหมาย

รายการส่งเสริมการขาย

 • สกู๊ตตาร์จะเสนอรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ โบนัสสำหรับการแนะนำผู้ใช้งานใหม่ ฯลฯ เป็นระยะ ๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ สกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายใด ๆ ตามดุลยพินิจของสกู๊ตตาร์เองโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การกระทำใด ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขหรือทุจริตต่อธุรกิจ สกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อปฏิเสธความรับผิดของสกู๊ตตาร์

 • ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะ สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดของพนักงานขับ ทั้งในขณะปฏิบัติงานกับสกู๊ตตาร์และนอกเวลาปฏิบัติงานกับสกู๊ตตาร์ ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ทางสกู๊ตตาร์จะถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบกับความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสึกหรอของยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์สวมใส่ น้ำมันเชื้อเพลิง อื่นๆ รวมไปถึงเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
 • สกู๊ตตาร์จะพยายามให้พนักงานขับส่วนใหญ่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่จะไม่การันตี รับรอง หรือให้คำมั่นว่า การทำงานของสกู๊ตตาร์ ซอฟต์แวร์ หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะเป็นไปตามที่คาดหมาย ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้งาน
 • สกู๊ตตาร์จะพยายามให้การใช้งานเป็นไปด้วยดีที่สุด แต่ไม่การันตี หรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือคุณภาพของการทำงานของสกู๊ตตาร์ ซอฟต์แวร์
 • สกู๊ตตาร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่มิได้เป็นผลโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของพนักงานขับหรือแอปพลิเคชันสกู๊ตตาร์ไดรเวอร์ในอุปกรณ์ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์
 • สกู๊ตตาร์มิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนผู้ใช้งานหรือพนักงานขับรายใดทั้งสิ้น และมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ใช้งานและพนักงานขับ
 • สกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่ให้ต่อพนักงานขับ หรือยกเลิกบัญชีของพนักงานขับที่ใช้การรับงานผ่านสกู๊ตตาร์ หากสกู๊ตตาร์เชื่อว่าพนักงานขับรายใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

เบ็ดเตล็ด

 • สกู๊ตตาร์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะ ๆ โดยสกู๊ตตาร์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์
 • สกู๊ตตาร์อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์หรือรายการส่งเสริมการขายให้แก่พนักงานขับในรูปแบบต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล เอสเอ็มเอส ข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟต์แวร์ พนักงานขับอนุญาตให้สกู๊ตตาร์ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับพนักงานขับผ่านช่องทางการติดต่อที่พนักงานขับได้แจ้งไว้ต่อสกู๊ตตาร์ในขณะที่ทำการลงทะเบียนไว้ได้
 • พนักงานขับยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟต์แวร์ของสกู๊ตตาร์ในขณะที่ใช้การทำงานของสกู๊ตตาร์ในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข โดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและพนักงานขับยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย